Kā angļi sagatavo jaunos ogļračus

Vēstule Latviešu Ziņām no Donkasteras

pārskološanās nometnes

Gaužām šauras ir darba izvēles iespējas Lielbritānijā tiem ļaudīm, kas iebraukuši šeit ar Westward Ho zīmi. Šī zīme līdzšinējo divu burtu vietā tagad tiem devusi trīs – EVW, kas veido slēgtu burvju apli, no kuŗa izkļūt izdevies retajam.

Blakus darbam lauksaimniecībā, kuŗā lielā skaitā izvietoti iebraukušie vīrieši, prāva daļa dodas arī uz ogļraktuvēm. Pēdējā laikā ogļraču skaits ievērojami audzis. Šo darbinieku sagatavošanai noorganizētas speciālas apmācības nometnes, kuŗās tos 6 nedēļas sagatavo teorētiski un praktiski. Pirms nokļūšanas šajās apmācības nometnēs, EVW ogļračiem jāapgūst elementārās angļu valodas zināšanas un jāiemācās ogļraktuvju terminoloģija. Pazemē strādājot un nespējot saprasties ar saviem darba biedriem, jaunais ogļracis nes sevī latentas briesmas arī pārējiem strādniekiem, sevišķi eventuālu sarežģījumu brīžos.

Šī iemesla dēļ NCB (National Coal Board) iestāde, kas pārzina Lielbritānijas ogļraktuves, kuŗas nu jau 2 gadus skaitās valsts īpašums , ievadījusi plānveidīgu rīcību strādnieku apmācībai angļu valodā , terminoloģijā, līdztekus iepazīstinot tos ar britu dzīves veidu, ierašām, tikumiem utt.

Donkasteras tuvumā, Jorkšairas grafistē, kādā bij. kaŗavīru nometnē sagatavo instruktorus šī uzdevuma veikšanai. Ap 45 dažādu profesiju ļaudis – angļu valodas pratēji, kas nākuši gan no EVW, gan arī no poļu kaŗavīru vidus, britu lektoru vadībā, sākuši savu ‘’pārskološanos’’; 4 nedēļās jāapgūst pati kursu viela, kas ir diezgan plaša, angļu valodas mācīšanas metode un skolotāju rutīna. Pēdējo instruktori

iegūst, ik dienas zināmu laiku mācot EVW ogļračus, kas tai pašā nometnē piesavinās elementārās angļu valodas zināšanas.

Ja pasāktajam darbam būs vēlamie rezultāti, instruktoru skaitu paredzēts palielināt uz 200. Angļu valodas apmācība iespējama arī citās nozarēs – lauksaimniecībā u.c. , jo valodas neprašana sagādā grūtības kā darba devējam, tā arī ņēmējam. Šai sakarībā tuvākajā laikā sagaidāma piekritīgo ministriju pārstāvju vizīte šai nometnē, lai gūtu ieskatu par metodes un panākumu sekmēm un pēc tam spriestu par turpmāko rīcību. Iespējams, ka šajā apspriedē piedalīsies arī kaŗa ministrijas pārstāvji.

Instruktoru vairums ir poļi un baltieši. Maz tādu, kas angļu valodu pārvaldītu perfekti. ‘’ Darbs dara meistaru’’ – šis sakāmvārds, šķiet, ir vadmotīvs kā kursu vadībai, tā arī kursantiem. Alga – 6 mārc. nedēļā, atvilkumi parastie. EVW atalgojums tai laikā, kamēr tie mācās angļu valodu , ir 30 šiliņu nedēļā, brīvs uzturs un dzīvoklis.

Nepacietīgākajiem EVW šie 2 mēneši, kas jāpavada, mācoties angļu valodu, izliekas nepatīkams šķērslis īstai naudas pelnīšanai. Viņiem tomēr derētu atcerēties, ka valodas zināšanas, kaut arī tikai elementāras, daudz gadījumos pierādījušās vērtīgākas par naudu, kas pirmajos mēnešos liekas visvarena un mulsinoša. Vai labāk būtu vēlāk par paša sūri grūti pelnīto iegūt tās pašas zināšanas privātstundu ceļā? Taču nē. Bez valodas prašanas šai zemē nav nekādu izredžu jau tā šaurajās avansēšanas iespējās. Tās ir vislabākais ceļa spieķis īstam kalnā kāpējam.

Ād. Mārzems

Latviešu Ziņas, 1947. gada 12. decembrī

<< | Contents | >>